- دستورالعمل گردش مالي طرح افزايش كارايي در موتورخانه هاي موجود كشور

- ماده 12 ، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور

- قانون رفع موانع تولید 

- آیین نامه های اجرایی ماده 14 قانون اصلاح الگوی مصرف

- قانون 1770 ، قانون اصلاح الگوی مصرف

- مقررات انتخاب و بهره برداري از سيستم هاي سرمايشي در ساختمان هاي دولتي